Cite this resource as:

Gryshko, S., Golovianko, M., Tytarenko, М., Chekh, М., Vasylytsia, О., Laniuk, Y. Zasadko, V., Karpenko, O., Zavgorodnii, V., Balashov,Y., Reva, T., Kopiievska, O., Bilokon, M., Velychko,L., Dokashenko, G., Kontsur, V., Naumov, I. (2021).
Hybrid Threats Glossary.